LINEA BASIC X 1.52 (neutral, titanio, infinity, omega, matrix, black premium, silver)